ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 3034เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบพนักงานธุรการโรงเรียน ที่กำลังเปิดสอบ

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
1.     การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามที่สำคัญและใช้กันทั่วไปได้แก่

        ก.    การสังเกต การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม             ข.    การสังเกต  การสัมภาษณ์  การทดลอง

        ค.    การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม การทดลอง           ง.     การสังเกต การทดลอง การใช้แบบสอบถาม

        จ.     การรายงาน การทดลอง การใช้แบบสอบถาม

        ตอบ       ก.  การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม

2.     ข้อใดไม่ใช่หลักของการสังเกตที่ดี

        ก.    การสังเกตต้องมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง

        ข.    ผู้สังเกตควรฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือบันทึกผล

        ค.    ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต

        ง.     มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะสังเกตกับปัญหาที่จะวิจัย

        จ.     ข้อ ค.  และ  ง.

        ตอบ       ค.  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต

3.     ข้อใดเป็นข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต

        ก.    ช่วยให้ได้ข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต

        ข.    ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลพลอยได้

        ค.    ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

        ง.     เมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง

        จ.     ข้อ  ค.  และ  ง. ถูก

        ตอบ       จ.  ข้อ  ค.  และ  ง.  ถูก

4.     คุณลักษณะข้อใดที่ผู้สัมภาษณ์ไม่มีก็ได้

        ก.    พูดชัดเจน แจ่มใส  ใช้ภาษาที่ถูกต้อง

        ข.    สามารถสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ

        ค.    ถ้าการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอื่นผู้สัมภาษณ์ควรจะพูดสัมภาษณ์

        ง.     รู้จักจดบันทึกการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบ            จ.    ไม่มีข้อถูก

        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก

5.     คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้คือข้อใด

        ก.    คำถามแบบกว้างๆ                                                               ข.    ถามให้ตรงจุดที่สุด

        ค.    คำถามยั่วยุให้อยากตอบ                                                     ง.    คำถามที่มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่

        ตอบ       ก.  ไม่ควรใช้คำถามแบบกว้างๆ หรือแบบครอบจักรวาล

6.     ข้อใดมิใช่ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)

        ก.    กำหนดหรือเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า

        ข.    เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามซึ่งมีแนวคำถามไว้ให้เลือก

        ค.    ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง

        ง.     ใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเหมือนกันหมด

        จ.     ข้อ ข.  และ ง.

        ตอบ       ก.  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview)

7.     หลักการสัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นประการแรก

        ก.    ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์                                   ข.    ศึกษาประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์

        ค.    เลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างรอบคอบ                                   ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์เพียงใด

        จ.     สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์

        ตอบ       ก.  ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์

8.     ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ตามข้อใด

        ก.    ศึกษาประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

        ข.    ไม่สัมภาษณ์ผู้ที่มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์

        ค.    สร้างความสัมพันธ์ เป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์

        ง.     ไม่จำเป็นต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า

        จ.     ไม่ถามในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการตอบ

        ตอบ       ง.  คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต้องมีการวางแผนและอาจต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า

9.     ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์

        ก.    ให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมากกว่าฟัง                                       ข.    ไม่ควรใช้คำถามนำ

        ค.    ตะล่อมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบในประเด็น                      ง.    ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้สัมภาษณ์เห็น

        จ.     ไม่มีข้อถูก

        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก

10.  การบันทึกผลสัมภาษณ์มีหลักการปฏิบัติตามข้อใด

        ก.    บันทึกผลทันที                                                                     ข.    บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์

        ค.    บันทึกหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ                               ง.    บันทึกตามที่สะดวก

        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.

        ตอบ       จ.  บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ไม่ควร

                             ทิ้งไว้นาน อาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ.   จังหวัดสงขลา

รายละเอียดที่  http://www.testthai.net

[ แก้ไขล่าสุดโดยadmin2เมื่อ2012-06-21 00:11 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้