ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
  • 2327เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
— หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด admin เมื่อเวลา(2012-09-26) —

เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.

1. นักวิชาการให้ความหมาย  “วัฒนธรรม”  ไว้ว่าอย่างไร
  ก.แบบแผนในความคิด ของมนุษย์
  ข.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมทุกกลุ่ม
        ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม                   ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.    ข้อใดคือชื่อของกรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
ก.  Department   Cultural Promotion                              ข.Department    Cultural Promotion
ค.  Department of  Cultural                                           ง.  Department of Cultural Promotion
ตอบ  ง.  Departmentof Cultural Promotion

3.    นักวิชาการได้แบ่ง “วัฒนธรรม” ออกเป็นกี่ประเภท
        ก.2 ประเภท                                                             ข.  4 ประเภท
        ค.  6 ประเภท                                                           ง.  8 ประเภท
     ตอบ     ก.  2ประเภท          

1.วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ      2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการวัฒนธรรมคือข้อใด
ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม            ข. มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ค. ความเป็นผู้นำ                       ง.  การเป็นนักวางแผน
ตอบ   ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม
สิ่งสําคัญในการจัดการวัฒนธรรมคือ องคความรูทางวัฒนธรรม  นักวิชาการทางวัฒนธรรมควรใสใจคนหาองคความรูทางวัฒนธรรมในชุมชนในทองถิ่น และในสังคมใหพบจึงจะสามารถแสวงหาหนทางและกลยุทธในการจดการวัฒนธรรมได้อย่างหมาะสม

5. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก.   2 ส่วน                                                            ข.3  ส่วน
ค.  4  ส่วน                                                            ง.  5  ส่วน
ตอบ  ก.  2  ส่วน

6. ข้อใดคือองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
        ก. องค์ความรู้ที่เปิดเผย (explicit knowledge)
       ข.  องคความรูที่ฝังลึกซอนเรน(tacitknowledge)
        ค. องค์ความรู้วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (material culture/tangible heritage)
        ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข  
       ตอบ    ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข  
      องคความรูที่เปดเผย (explicitknowledge)  สามารถค้นไดจากหนังสือ  ตำรา  พบเห็นไดจากประเพณีพิธีกรรมบ้านเรือน  ชุมชน ลักษณะนิเวชสิ่งแวดล้อม ค้นหาจากวัตถุ  รูปแบบ  แผนที่ ฯลฯ    องค์ความรู้ที่ฝังลึกซ่อนเร้น(tacit knowledge)  เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ส่วนนี้มิได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

7. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้อง
ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม3 ระดับ 3            ข.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 4
ค.  นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 5            ง.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 6 อบ  ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 3  

8. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิชาการ3  ระดับ 3
        ก.   ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวน มากพอสมควร 
        ข.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม   และควบคุมคุณภาพของงาน
        ค.  บริหารงานในฐานะหัวหน้างาน
        ง.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรมภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
     ตอบ  ง. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม3  ระดับ 3
ก.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข.  อนุปริญญา 
ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

10. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม4  ระดับ  4  
     ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี
      ข.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
        ค.  ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 4 ปี
        ง.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 5 ปี
        ตอบ       ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี

11. ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม5  ระดับ  5  
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม 
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม
ตอบ  ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน

12.   ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม6  ระดับ  6
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม 
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม
ตอบ  ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ

13.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ก.  กรมการศาสนา                           ข.  กรมศิลปากร 
ค. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)                 ง.  กรมการขนส่งทางบก
ตอบ ง.  กรมการขนส่งทางบก


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
- คู่มือปฏิบัติการงานนักวิชาการวัฒนธรรม

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี

ขั้นตอนที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ ราคา 399

สอบถามว่าจะมีข้อสอบของหน่วยงานและตำแหน่งที่ท่านจะสอบหรือไม่

โทร 083-1514162  หรือ  pizzapizza2521@hotmail.com

ถ้าเห็นแนวข้อสอบที่โพสไว้แสดงว่ามีข้อสอบนั้น ไม่ต้องถามให้ชำระเงินได้เลย

ขั้นตอนที่ 2  ชำระเงิน
การชำระค่าบริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร


 
ธนาคารกรุงไทย
สาขา บรบือ
ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ
เลขที่บัญชี 417-1-66086-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


ขั้นตอนที่ 3  แจ้งชำระเงิน
เข้าเมล์ของท่านและส่งแจ้งมาที่  pizzapizza2521@hotmail.com   ว่าท่านได้ชำระเงินแล้วระบุวันเวลา พร้อมกับแจ้งมาด้วยว่าข้อสอบหน่วยงานไหน  ตำแหน่งอะไร จากนั้นรอรับเมล์ได้เลย 2-3 ชั่วโมงหลังโอน
หากท่านไม่สะดวกในการแจ้งทางเมล์  ให้ส่ง SMS อีเมล์ของท่านมาทางมือถือเบอร์  083-1514162
พร้อมวงเล็บด้วยว่าข้อสอบตำแหน่งและหน่วยงานไหน
หากท่านไม่มีอีเมล์  ให้ขอยืมชื่อเมล์จากเพื่อนและให้เพื่อนโหลดข้อสอบแล้วส่งให้ท่านภายหลัง

ขอให้สอบได้ทุกคน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้