ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
images by free.in.th" width="240" height="120"/> images by free.in.th" width="240" height="120"/>
 • 647เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

รวมข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โพสต์
2365
เงิน
2365
ความดี
1966
เครดิต
200
จิตพิสัย
0
รวมข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. [url]www.sso.go.th[/url]                                                            ค.[url]www.disaster.go.th[/url]

ข. [url]www.mol.go.th[/url]                                                          ง. [url]www.disaster.or.th[/url]

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. ปภ.                                                                                 ค. ปบภ.

ข. กปภ.                                                                              ง.บภ.

 1. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายประสงค์พูนธเนศ                                              ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ข. นางโสมสุดา     ลียะวณิช                                         ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

 1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 27 เมษายน พ.ศ.2454                                              ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454

ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                   ง. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 1. ข้อใดคือเบอร์สายด่วนนิรภัย

ก. 1664                                                                               ค. 1784

ข. 1785                                                                               ง. 1968

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจากกี่หน่วยงาน

ก. 5  หน่วยงาน                                                                ค. 3  หน่วยงาน

ข. 4  หน่วยงาน                                                                                ง. 2  หน่วยงาน

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. Department of  Labour Protection and Welfare

ข. Department of Disaster Prevention and  Mitigation

ค. Department of  Fisheries

ง. Department The Customs

 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. ดุสิต                                                                                ค. พระนคร

ข. ลาดพร้าว                                                                       ง.บางนา

 

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ข. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

ค. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง. เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย

 1. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่ 

ข. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

ค. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

ง. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ

 1. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น 

ข. การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 

ค. ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัยและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย

ง. ถูกทุกข้อ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ_

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ. 2545

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่ง EMS หนังสือ  + VCD ติว  ราคา 679-  รอแค่ 3 วัน เอง


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    thai4563@gmail.com     หรือ     083-1514162

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นายนวพรรษ พิมวิเศษ
- ธนาคารกรุงไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม ส่ง SMS มาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

เข้าดูเว็บข้อสอบ  http://www.testthai.net/read.php?tid=6758
            ข้อสอบเราหวังผลครับ  ออกชัวร์ๆๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   083-1514162
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้